دیوار

 

باید می‌رفتیم اما امیدواریم روزی دوباره برگردیم

 

به امید دیدار

دیوار