شهرک امیدسبز(حاجی نبی)

۳ هفته پیش

یک تعمیر نیمه کاره

۲۰ هفته پیش
یک تعمیر نیمه کاره|خانه و ویلا|کابل|دیوار

سرک چهارقلا،ایستادگاه مدرسه

۲۰ هفته پیش

چهارقلعه چهاردهی

۲۱ هفته پیش
چهارقلعه چهاردهی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی در خواجه بغرا

۲۱ هفته پیش
خانه فروشی در خواجه بغرا|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی

۲۱ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی توافقی

۲۱ هفته پیش

یک دربندحویلی فروشی

۲۱ هفته پیش

سمت جنوب شرق کابل شیوکی

۲۲ هفته پیش
سمت جنوب شرق کابل شیوکی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

7 بسوه چهلستون

۲۲ هفته پیش
7 بسوه چهلستون|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دارای سه اطاق

۲۳ هفته پیش

خانه فروشی

۲۳ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عاجل

۲۳ هفته پیش
خانه فروشی عاجل|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی

۲۳ هفته پیش
خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

دومنزله نوسازبرچی

۲۳ هفته پیش
دومنزله نوسازبرچی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

200 متری سرک عمومی

۲۴ هفته پیش

کوته بلندی

۲۴ هفته پیش

حویلی فروشی

۲۴ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی

۲۴ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه ی فروشی واقع کوته سنگی

۲۴ هفته پیش
خانه ی فروشی واقع کوته سنگی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

طرف قرغه

۲۴ هفته پیش

100 متر به سوپر ماریکیت

۲۵ هفته پیش
100 متر به سوپر ماریکیت|خانه و ویلا|کابل|دیوار

4بسوه

۲۵ هفته پیش

خانه فروشی

۲۵ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار